Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice

Konsekwentnie rozszerzając swoją ofertę realizacyjną firma wzięła udział w postępowaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice”. I tu również zanotowaliśmy sukces zdobywając pierwsze miejsce i tytuł Generalnego Wykonawcy z podwykonawcą – firmą Maxbud z Krakowa.

sulkowice1
Zdj. Widok zbrojenia i deskowania zbiornika retencyjnego

W wyniku realizacji zadania oczyszczalnia zostanie rozbudowana do przepustowości Q=2510m3/d a czas na jej realizację przewidziany jest do 30 września 2014r. Wartość tego kontraktu również przekracza kwotę 10 mln netto.

Zakres rozbudowy oczyszczalni obejmuje budowę nowych obiektów: Sito pionowe, Pompownia I-go stopnia, Stacja mechanicznego oczyszczania i odwadniania osadu, Blok biologicznego oczyszczania wraz ze stacją dmuchaw oraz Wiata osadu. Dodatkowo zostaną zmodernizowane istniejące obiekty w wyniku czego powstanie Budynek energetyczny a także zostanie dokonana adaptacja poddasza istniejącego budynku technologicznego.

Zmodernizowana oczyszczalnia zabezpieczy całkowicie potrzeby gminy w zakresie oczyszczania ścieków gdyż obejmie swoim działaniem obok Biertowic i Sułkowic także miejscowości Rudnik, Krzywaczkę i Harbutowice.