Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie

W dniu 1 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta Imielin podpisaliśmy umowę na realizację kontraktu „Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”.

Umowa na kwotę brutto 3.315.051,94 zł została zawarta pomiędzy Inwestorem – Urzędem Miasta Imielin ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, a Wykonawcą – PWP Katowice Sp. z o.o. ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice.

W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Spółka PWP Katowice wykona m.in. następujące prace:

  • zabudowę przepompowni ścieków surowych wraz z jej modernizacją,
  • budowę nowego reaktora biologicznego z budynkiem technologicznym,
  • roboty modernizacyjne w istniejących obiektach – budynku technicznym i reaktorze,
    wykonanie ekranów izolujących,
  • zabudowę w budynku technologicznym: sitopiaskownika, laboratorium, pomieszczenia magazynowego, zagęszczacza grawitacyjnego osadu, komory zasuw, przepompowni II stopnia i kanału podziemnego do przeprowadzenia rurociągów.

Termin zakończenia robót przewiduje się na 31.07.2014 roku.