AKTUALNOŚCI

"Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie".

W dniu 1 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta Imielin podpisaliśmy umowę na realizację kontraktu "Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie".

Umowa na kwotę brutto 3.315.051,94 zł została zawarta pomiędzy Inwestorem - Urzędem Miasta Imielin ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, a Wykonawcą - PWP Katowice Sp. z o.o. ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice.

W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Spółka PWP Katowice wykona m.in. następujące prace:

  • zabudowę przepompowni ścieków surowych wraz z jej modernizacją,
  • budowę nowego reaktora biologicznego z budynkiem technologicznym,
  • roboty modernizacyjne w istniejących obiektach - budynku technicznym i reaktorze,
  • wykonanie ekranów izolujących,
  • zabudowę w budynku technologicznym: sitopiaskownika, laboratorium, pomieszczenia magazynowego, zagęszczacza grawitacyjnego osadu, komory zasuw, przepompowni II stopnia i kanału podziemnego do przeprowadzenia rurociągów.
Termin zakończenia robót przewiduje się na 31.07.2014 roku.

Copyright by www.pwpkatowice.pl       Wszelkie prawa zastrzeżone.